Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RG Noord juni 2019

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan RG Noord worden verstrekt, inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.

2. RG Noord is een eenmanszaak. RG Noord handelt onder de namen RG Noord en RG Noord Bouwtotaal. RG Noord is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85029734.

3. Op de rechtsverhouding tussen RG Noord en de cliënt (de opdrachtgever) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, berecht door de bevoegde rechter te Groningen, behoudens het recht van RG Noord om, optredende als eiser of verzoeker, de zaak te doen beslissen door de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de cliënt (de opdrachtgever), alles behoudens hogere voorzieningen.

4. Alle opdrachten worden in beginsel schriftelijk vastgelegd. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, waarbij in beginsel ook wordt aangegeven wat de prijs van het werk (ongeveer) zal bedragen en op welke wijze en wanneer de cliënt (de opdrachtgever) dient te betalen. Vastgelegd wordt of de prijs van het werk inclusief of exclusief BTW is.

5. RG Noord en de cliënt (de opdrachtgever) kunnen afspraken maken op basis van ofwel een vaste prijs (aanneemsom) ofwel een prijs op regiebasis ofwel op basis van een combinatie van een vaste prijs en een prijs op regiebasis.

6. RG Noord staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen. RG Noord neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

7. De cliënt (de opdrachtgever) zorgt er voor dat RG Noord de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de cliënt (de opdrachtgever) één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien de cliënt de opdracht annuleert, dan is hij gehouden een boete van 25% van de overeengekomen prijs aan RG Noord te betalen. Indien de boete niet (eenvoudig) is vast te stellen, dan is de cliënt (de opdrachtgever) gehouden de in redelijkheid met de niet nakoming, niet tijdige nakoming, niet behoorlijke nakoming dan wel de annulering verband houdende schade te vergoeden.

8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

9. RG Noord en de cliënt (de opdrachtgever) kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij RG Noord ervoor zorg draagt dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever. Meer- en minderwerk behelzen de door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

10. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van RG Noord vereist, kan zij zich daarbij door derden laten bijstaan. Bij de keuze van door RG Noord in te schakelen derden zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht.

11. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet RG Noord hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de cliënt (de opdrachtgever). Indien RG Noord de cliënt (de opdrachtgever) niet kan bereiken, dient RG Noord het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten, die RG Noord moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de cliënt (de opdrachtgever) worden vergoed, tenzij de schade aan RG Noord is toe te rekenen.

12.  Na voltooiing van het werk nodigt RG Noord de cliënt (de opdrachtgever) uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De cliënt (de opdrachtgever) dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk ofwel aanvaarden ofwel weigeren onder aanwijzing van de gebreken. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door RG Noord dienen te worden hersteld, zal RG Noord deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die niet zijn te wijten aan RG Noord.

13. RG Noord is bevoegd om een redelijk voorschot in rekening te brengen bij de cliënt (de opdrachtgever). Betaling dient uiterlijk 2 weken na verzending van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 
Eveneens is het mogelijk dat RG Noord en de cliënt (de opdrachtgever) betaling in termijnen overeenkomen. Ook dan dient betaling uiterlijk 2 weken na verzending van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 
RG Noord heeft de bevoegdheid de werkzaamheden op te schorten indien de betaling niet binnen voornoemde termijnen geschiedt. RG Noord is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
De eindafrekening dient eveneens binnen 2 weken na verzending van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

14. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de cliënt (de opdrachtgever) het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft RG Noord het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

15.  Indien de cliënt (de opdrachtgever) niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. RG Noord kan zonder nadere ingebrekestelling tot invordering overgaan. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan RG Noord de wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.  

16. Indien RG Noord incassomaatregelen treft tegen de cliënt (de opdrachtgever) die in verzuim verkeert, komen alle kosten daarvan ten laste van de cliënt (de opdrachtgever), conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.

17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85029734. Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt u op verzoek van de cliënt (de opdrachtgever) gratis toegezonden.